Artikel 1

Voorafgaande aan de inschrijving vindt altijd een intake plaats. De kosten voor deze intake bedragen éénmalig €50,00. Tijdens de intake wordt, indien nodig, een fysiotherapeutisch onderzoek gedaan. Hierbij wordt gekeken naar de uitgangspositie m.b.t. uw gezondheid en uw conditie. De persoonlijke doelen (mogelijkheden) worden vastgesteld, de fitheid wordt getest en er wordt een persoonlijk trainingsschema opgesteld. Tussentijdse evaluatie worden, zonder meerkosten, tijdens de trainingen uitgevoerd. Bij een aaneengesloten verlenging van een volgende trainingsperiode is geen nieuwe intake verschuldigd.

1.1

Bij doorstroming, aansluitend op een fysiotherapeutisch behandeltraject vanuit de praktijken FysioCompany Perron 4 of FysioCompany de Overlaet, wordt geen intake in rekening gebracht.

1.2

Indien er, binnen 6 maanden na beëindiging van een contractperiode een nieuw contract wordt afgesloten vindt er opnieuw een intake plaats. De kosten voor deze (halve)intake bedragen dan éénmalig € 25,00.

 

Artikel 2

De betaling van de door cliënt gekozen periode vindt, bij keuze voor nota in één keer, aan het begin van de periode plaats. Bij een maandelijkse automatische incasso vindt de afschrijving steeds aan het begin van de maand plaats. Afhankelijk van de gekozen periode jaar- halfjaar of kwartaal, respectievelijke 12- 6 of 3 keer. De 15-rittenkaart, geldig 5 maanden na start van de gekozen periode, zal betaald worden via een nota in één keer, aan het begin van de periode.

2.1 Tussentijds opzeggen van een afgesproken trainingsperiode is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan er een tijdelijke stop van het lidmaatschap worden ingesteld. De duur van de tijdelijke stop zal in overleg met de directie worden besloten. Stopzetten of tijdelijk stopzetten kan niet met terugwerkende kracht.

2.2 In uitzonderlijke situaties/omstandigheden is opzeggen mogelijk in overleg met directie fysiek.

 

Artikel 3

De trainingsdag(en) en –tijd(en) word(t)(en) vooraf overeengekomen. Mocht cliënt onverhoopt een keer niet kunnen trainen dan kan, bij tijdige afzegging (minimaal 24 uur tevoren) in overleg de training worden ingehaald. Dit kan alleen binnen de periode waarvoor cliënt is ingeschreven. Ook als  cliënt met vakantie gaat, kunnen de gemiste trainingen, eveneens in overleg, verplaatst cq ingehaald worden binnen de afgesproken periode.

3.1 Tijdens vakantieperiodes behoudt Fysiek het recht om groepen samen te voegen.

 

Artikel 4

Cliënt onderwerpt zich aan de door Fysiek opgestelde voorwaarden/gemaakte afspraken en gegeven instructies en verklaart deze te zullen naleven. Indien cliënt deze voorwaarden/afspraken overtreedt, kan dit een reden zijn om cliënt de toegang verder te ontzeggen en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, met verplichting van cliënt om het totale trainingsgeld over de gehele overeengekomen periode te voldoen.

 

Artikel 5

Cliënt is zich bewust van de risico’s die zijn verbonden aan het niet opvolgen dan wel afwijken van de instructies en trainingsadviezen van de begeleidende trainer. Cliënt erkent dat Fysiek niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het niet opvolgen dan wel afwijken van deze instructies en adviezen. Cliënt neemt schade, die voortvloeit uit het niet opvolgen dan wel afwijken van deze instructies en adviezen voor eigen rekening.                

5.1 Fysiek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, vermissing of diefstal van eigendommen van de cliënten. Trainen bij Fysiek vindt plaats onder verantwoordelijkheid en voor risico van cliënt.

 

Artikel 6

In de oefenzaal is het dragen van schone sportkleding en sportschoenen, evenals het gebruik van een zelf meegebrachte handdoek verplicht. Wij verwachten dat de apparaten en andere trainingsattributen naar behoren gebruikt worden en dat de cliënt deze schoonhoudt door met een eigen handdoek de bekleding tijdens de oefeningen af te dekken. Wij verwachten dat cliënt kleed- en toiletruimten schoon achterlaat. In de oefenzaal zal Fysiek de schoonmaakspullen voor de apparaten verzorgen.

 

Artikel 7

Fysiek behoudt het recht om trainingstijden en tarieven te wijzigen.

 

Artikel 8

Fysiek is een fysiotherapiepraktijk waar cliënt zelfstandig, onder begeleiding, het trainingsschema volgt. Deze begeleiding wordt altijd verzorgd door een van onze fysiotherapeuten (i.o) en/of onze inspanningsfysioloog.

 

Artikel 9

Directie Fysiek beslist in alle gevallen daar waarin deze voorwaarden niet voorzien.

direct fit worden